>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
 |  kontakt  |   ogłoszenia  |   praca  |   zarząd  |   działy  |  regiony  |  grupa kapitałowa  |  RODO
>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
GRUPY INTERWENCYJNE ORAZ GRUPY PATROLOWE
Posiadamy jedną z największych własnych sieci Grup Interwencyjnych oraz Grup Patrolowych. Dzięki temu dajemy naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa
i gwarancję profesjonalizmu.

W Grupach Interwencyjnych oraz Grupach Patrolowych pracuje wyspecjalizowana
i wyselekcjonowana kadra pracownicza posiadająca kwalifikacje i szkolenia pracowników ochrony fizycznej. Dbamy aby nasi pracownicy odbywali cykliczne szkolenia i testy psychologiczne uprawniające ich do sprawowania swoich funkcji.
PRIORYTETY naszych Grup Interwencyjnych
i Patrolowych to:
 • dbanie o mienie i bezpieczeństwo Kontrahenta,
 • profesjonalne wykonywanie zleceń,
 • kompleksowa obsługa zaistniałych zdarzeń.
Zapewniamy reakcje uzbrojonych Grup Interwencyjnych odpowiednio wyszkolonych
i przygotowanych do podjęcia skutecznej interwencji.
Podstawowe działania Grup Interwencyjnych
i Patrolowych:
 • pełna weryfikacja stanu obiektu każdorazowo potwierdzona elektronicznym raportem w zakresie bezpieczeństwa,
 • kontroli procedur i kosztów mediów,
 • okresowe podjazdy kontrolne obiektów lub pracowników,
 • asysta przy otwieraniu i zamykaniu obiektów,
 • prewencja w obrębie określonego obszaru,
 • usługi eskortowe,
 • przewóz dokumentów,
 • przewóz kluczy.
>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
INCIDENT RESPONSE TEAMS AND PATROL GROUPS
We have one of the largest networks of Incident Response Teams and Patrol Groups. Because of that we can provide our customers with a sense of security and a guarantee of professionalism.

Our Incident Response Teams and Patrol Groups employ well selected highly qualified staff holding certificates confirming their qualifications and training in the field of physical protection. We ensure that our employees undergo training courses and psychological testing on regular basis, which entitle them to perform their functions.
 • THE PRIORITIES of our Incident Response Teams and Patrol Groups include:
 • taking care of our customers’ property and security,
 • professional execution of customers’ orders,
 • comprehensive support of the process of handling incidents.
Our armed, appropriately trained Incident Response Teams are well prepared to intervene successfully and to respond to your needs. The main activities of our Incident Response Teams and Patrol Groups include:
 • full verification of the security of a facility each time confirmed by an electronic security report,
 • carrying out an audit of procedures and the cost of utilities,
 • periodic visits from our staff to protected facilities or employees,
 • assistance with the opening and closing of any facilities,
 • prevention within a specified area,
 • providing escort services,
 • transporting documents,
 • transporting keys.