>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
 |  kontakt  |   ogłoszenia  |   praca  |   zarząd  |   działy  |  regiony  |  grupa kapitałowa  |  RODO
>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
GRUPY KONWOJOWE
Mając na uwadze oczekiwania naszych Klientów zapewniamy usługę konwoju wartości pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych. Profesjonalna
i nowoczesna Sieć Grup Konwojowych całej Grupy Kapitałowej gwarantuje naszym Klientom wykonanie usługi na najwyższym poziomie oraz zapewnia bezpieczeństwo powierzonego mienia.

Naszym atutem jest to iż zapewniamy obsługę transportów na terenie całej Unii Europejskiej. Według potrzeb naszych Klientów konwoje dzielimy na:
 • transport wartości pieniężnych,
 • transport kruszyw,
 • transport dzieł sztuki i przedmiotów wartościowych,
 • przewóz rzeczy i substancji niebezpiecznych.
Posiadamy specjalistyczne opancerzone samochody do transportu wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Nasze bankowozy spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 14 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
Wyposażenie Grupy Konwojowej to:
 • samochody przystosowane do przewożenia wartości,
 • odpowiednie środki łączności przewodowej
  i bezprzewodowej
zapewniające optymalny kontakt z Centrum Operacyjnym oraz załogami interwencyjnymi,
 • broń palna,
 • kamizelki kuloodporne,
 • środki przymusu bezpośredniego,
 • inne stosowne środki ochrony osobistej.
Nasi konwojenci podlegają okresowym szkoleniom m.in. z zakresu jazdy ofensywnej, strzelań sytuacyjnych, technik negocjacji, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wielu innych, koniecznych przy realizacji zleconych im zadań. Elastyczne podejście do Klienta gwarantuje pełną satysfakcję.
>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
CASH/VALUABLES-IN-TRANSIT CREWS
Taking into account our customers’ expectations we provide cash and valuable transport services. A professional and modern network of cash/valuables-in-transit providers of the entire Capital Group ensures that our customers will be provided with high-quality services and guarantees security of property entrusted with us.

Our chief asset is the ability to provide transport service throughout the European Union. We provide the following services to meet individual needs of our clients:
 • transportation of cash,
 • transportation of precious metals,
 • transportation of works of art and valuables,
 • transportation of dangerous objects and substances.
We have specialized armoured vehicles used to transport cash and valuables. Our CVIT vehicles meet the requirements of the Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 14 of October 1998 on the rules and requirements, to which the safeguard of money values kept and transported by the entrepreneurs and other organizational units should be liable. The equipment of each CVIT crew includes:
 • CVIT vehicles,
 • appropriate wire or wireless communication devices enabling
optimal contact with the Operation Centre and particular incident response teams,
 • firearms,
 • bulletproof jackets,
 • means of direct coercion,
 • other appropriate personal protective equipment.
Our CVIT guards are periodically trained in the field of offensive driving techniques, situational shooting, negotiation techniques, providing first premedical aid and many other skills which are required of CVIT guards to carry out their tasks. Our flexible approach to customer’s needs guarantees full satisfaction.