>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
 |  kontakt  |   ogłoszenia  |   praca  |   zarząd  |   działy  |  regiony  |  grupa kapitałowa  |  RODO
>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
MONITOROWANIE SYSTEMÓW OCHRONY ELEKTRONICZNEJ I ICH MONTAŻ
Oferujemy usługi monitoringu obiektów stałych
i w ruchu w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne co zapewnia niezawodny, całodobowy nadzór monitorowanego i chronionego obiektu bazujący na:
  • własnej całodobowej Stacji Monitorowania obsługiwanej przez wszystkie dni w roku przez zespół kilkunastu dyspozytorów,
  • kilkunastu własnych Grupach Patrolowych i Grupach Interwencyjnych oraz sieci partnerskich Grup na terenie całego kraju,
  • monitoringu elektronicznym opierającym się na systemie czujek analizy ruchu przekazujących wszelkie informacje o zagrożeniach do naszej Stacji Monitorowania,
  • monitoringu wizyjnym opierającym się na systemie kamer wizyjnych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Jest on szczególnie przydatny do monitorowania rozległego obszaru i obiektów wielopiętrowych,
  • monitoringu GPS pojazdów opierającym się na monitorowaniu systemów elektronicznych zainstalowanych w pojazdach ruchomych, pozwalającym na nadzór w dwóch zakresach (ochrona i/lub logistyka).
W sytuacjach alarmowych, a w szczególności
w przypadkach napadu niemal natychmiast informacja o tym wydarzeniu dociera do naszego dyspozytora Stacji Monitorowania, który wysyła Grupę Patrolową lub Grupę Interwencyjną na miejsce zdarzenia.

W przypadku konieczności, powiadomione zostają również inne służby takie jak policja, pogotowie ratunkowe czy straż pożarna, pogotowie energetyczne, pogotowie gazowe, pogotowie wodociągowe, służby konserwatorskie i inne.
>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
MONITORING AND INSTALLATION OF ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS
We offer surveillance of fixed and movable buildings and facilities based on the latest technical solutions which enable reliable, round-the-clock surveillance of a particular protected facility based on:
  • our own 24-hour Alarm Monitoring Center operated all year round by a team of 4-5 dispatchers working during one shift,
  • our own 10 Intervention Patrol Groups and a network of partner Groups all over the country,
  • electronic surveillance based on a system of motion
sensors transmitting any information about possible threats and dangers to our Alarm Monitoring Center,
  • video surveillance based on a system of video cameras both internal and external. The system is particularly useful when monitoring large areas or multi-storey facilities,
  • GPS Vehicle Tracking based on monitoring electronic systems installed in moving vehicles, enabling supervision in two fields (protection and/or logistics).
In emergency situations, especially in the event of a robbery, the information about such an event almost immediately gets through to our dispatcher of the Alarm Monitoring Center who sends an Intervention Patrol Group to the site of the event.

If necessary, the dispatcher also notifies about the event other services such as the police, the emergency ambulance service, the fire brigade, power plant workers, gas- -works, the water board, maintenance services and others.