>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
 |  kontakt  |   ogłoszenia  |   praca  |   zarząd  |   działy  |  regiony  |  grupa kapitałowa  |  RODO
>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
TECHNICZNE ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI
Powyższa usługa polega na przekazaniu profesjonalistom odpowiedzialności za zapewnienie
i utrzymanie bezawaryjnej pracy całości infrastruktury technicznej obiektu. Główne usługi:
 • przygotowanie i wdrożenie planów zarządzania gwarancjami, obsługi technicznej budynków jeszcze na etapie budowy wg wymagań polskiego ustawodawstwa
 • dokonywanie okresowych przeglądów budowlanych, przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji,
 • bieżące utrzymanie techniczne obiektów poprzez wykonywanie czynności związanych z naprawami i usuwaniem awarii,
 • organizowanie dostaw materiałów eksploatacyjnych z naciskiem na optymalizację kosztów,
 • wsparcia personelu technicznego - usługa „Mobilny Serwis”,
 • planowanie i monitorowanie zużycia mediów celem optymalizacji kosztów,
 • dokonywanie odczytów liczników oraz podliczników mediów. Rozliczanie poszczególnych podmiotów korzystających z wewnętrznych przyłączy mediów w budynku,
 • stały monitoring i ciągłe optymalizowanie pracy urządzeń i instalacji budynku (Building Management System),
 • ciągłe poszukiwanie tańszych dostawców energii z wykorzystaniem naszej wiedzy nt. możliwości jaki daje uwolniony rynek energii
  i paliw,
 • prowadzenie dokumentacji właściwej dla zarządzania technicznego budynku takiej jak książki obiektów budowlanych, książki eksploatacji urządzeń, harmonogramów przeglądów, rejestrów przeglądów, konserwacji
  i napraw.
>>©stylweiss spółka cywilna 2015r.<<
TECHNICAL FACILITY MANAGEMENT
Technical facility management consists in transferring responsibility for ensuring and maintaining break-down free operation of the whole technical infrastructure of the facility to professionals. The main services in this scope include:
 • drawing up and implementing guarantee management plans, building maintenance during the construction stage and afterwards according to the requirements of the Polish law,
 • carrying our regular construction inspections as well as periodic overhaul and maintenance of equipment and systems,
 • ongoing maintenance of facilities which involves carrying out repairs and removing failures,
 • organizing supplies of consumables with the emphasis on optimization of costs,
 • technical support - ‚Mobile Service”,
 • planning and monitoring of utility consumption in order to optimize costs,
 • reading gas, water and electricity meters and submeters, billing particular entities for using internal utility infrastructure of a building,
 • constant monitoring and optimization of operation of equipment and systems in a building (Building Management System),
 • using our knowledge on the opportunities which the free energy and fuels market creates to search for cheaper electricity suppliers,
 • maintaining appropriate technical documents such as construction logs, operating manuals, inspection schedules, maintenance, repair and overhaul registers.